Open Letter to President Rodrigo Duterte

TO: 

President Rodrigo Duterte

Hon. Ambassador Jose Manuel del Gallego Romualdez

US State Secretary Michael  Pompeo 

CC: 

Commission on Filipinos Overseas

Commission on Higher Education (CHEd)

US Visa Sponsors

PH Recruitment Agencies

April 15, 2020 

We are J-1 workers from the Philippines working in hotels and restaurants across the United States of America. We came here with the promise to receive professional training and to gain exposure to American culture, but instead those promises were broken and we are now faced with many challenges. 

Due to the COVID-19 pandemic, a majority of us have been terminated. Some of us arrived and only worked less than a week before being laid off. Without a job, we cannot afford food, groceries, and rent. Many of us cannot afford to go home to the Philippines because we have not saved enough money on top of incurring debt from paying huge amounts to our recruitment agencies.

Even before the pandemic, promises were already broken. Our employers did not follow the training plan written in our contract. We have done the work of regular workers, but some of us did not receive the same benefits that they got from the same company. Many of us did not receive the pay rate or work hours promised to us. We were just being trained to work, not to learn. 

We have received little to no support from our host companies, visa sponsors, recruitment agencies, and the Philippine government since being terminated. Some of our sponsors and recruitment agencies have even stopped communicating with us. This is heartbreaking for us because we gave our best to our host companies and to the exchange program, paying between $4,000 and $10,000 in fees and going above and beyond in contributing to the hotels and restaurants we worked for.

Given these conditions, we are calling on the Philippine government to:

 1. Support us with financial assistance through its Assistance to Nationals program for: rent, purchasing plane tickets, and reimbursement for those who have already bought a plane ticket;
 2. Provide legal assistance for taxes, immigration, labor rights, and other areas of concern;
 3. Investigate and prosecute recruitment agencies accountable for neglect and corruption; and
 4. Declare cash bonds and post-dated checks unenforceable, and refund any cash paid.

We demand our visa sponsors and recruitment agencies to:

 1. Take responsibility for the well-being and safety of J-1 workers;
 2. Communicate clearly and timely with us, instead of neglecting us;
 3. Assure us of our program’s restarting or extension;
 4. Provide a full refund of our program fee, all miscellaneous fees, and provide receipts for all payments, if program was not completed or was suddenly terminated;
 5. Provide damage compensation; 
 6. Pay us in the full amount written in our contract; and
 7. Stop the harassment of J-1 workers and our relatives in the Philippines for payments. 

Finally, we call on the US government to: 

 1. Provide assistance for J-1 workers victimized and abused due to discrimination; and
 2. Protect J-1 workers during disasters and emergencies like the COVID-19 pandemic.

— J-1 Workers’ Network 

PARA:

President Rodrigo Duterte

Hon. Ambassador Babe Romualdez 

CC:

Commission on Filipinos Overseas

Commission on Higher Education (CHEd)

US State Department

PH Recruitment Agencies (see attachment)

US Visa Sponsors (see attachment)

Ikaw-15 ng Abril, 2020

Kami ay mga manggagawang J-1 mula sa Pilipinas na nagtatrabaho sa mga hotel at restaurant dito sa Estados Unidos. Pumunta kami dito sa pangakong kami ay makakatanggap ng propesyunal na pagsasanay at makakuha ng karanasan sa kultura ng Amerika, ngunit sa halip, ang mga pangako na iyon ay napako at kami ngayon ay nahaharap sa mga pagsubok. 

Dahil sa pandemyang COVID-19, ang kalakhan sa amin ay natanggal sa trabaho. Ang ilan sa amin ay kararating lang at nakapagtrabaho ng hindi hihigit sa isang linggo bago na-lay offd. Dahil walang trabaho, hindi kami makabili ng pagkain at grocery at makabayad ng upa. Marami sa amin ay hindi kayang magbayad ng pamasahe para makauwi sa Pilipinas dahil hindi kami nakapag-ipon ng sapat na pera, bukod pa sa utang mula sa pagbabayad ng malaking halaga sa mga recruitment agency. 

Kahit bago pa man ang pandemya, marami nang pangako ang hindi naisakatuparan. Ang aming mga employer ay hindi sumunod sa aming training plan na nakasulat sa aming kontrata. Pinagawa sa amin ang trabaho ng mga regular na manggagawa, ngunit ang ilan sa amin ay hindi nakatanggap ng kapantay na benepisyo na nakuha nila mula sa parehas na kompanya. Marami sa amin ang hindi nakatanggap ng sweldo at bilang ng oras ng pagtatrabaho na ipinangako sa amin. Kami ay sinasanay lamang para magtrabaho at hindi para matuto. 

Halos wala kaming natanggap na tulong mula sa aming mga host company, mga visa sponsor, recruitment agency at sa gobyerno ng Pilipinas simula ng kami ay matanggal sa trabaho. Ilan sa aming mga sponsor at mga recruitment agency tumigil narin sa pakikipagugnayan sa amin. Ito ay nakakadurog ng puso para sa amin dahil ibinigay namin ang lahat sa amin mga host companies at sa exchange program, nagbayad ng mula $4,000 hanggang $10,000 sa mga fees at nag-ambag ng higit pa sa mga hotel at restaurant na aming pinagtrabahuhan. 

Dahil sa kalagayang ito, kami ay nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na: 

 1.  Tulong pinansyal sa pamamagitan ng programang Assistance to Nationals para sa mga sumusunod: renta, pambili ng tiket sa eroplano, reimbursement para doon sa mga nakabili na ng tiket sa eroplano;
 2. Magbigay ng ligal na tulong para sa buwis, immigration, karapatan sa paggawa at iba pang larangan ng suliranin;
 3. Imbestigahan at usigin ang mga recruitment agency at papanagutin sa pagpapabaya at korupsyon;
 4. Ipawalang bisa ang mga cash-bonds at mga post-dated check at i-refund ang pera na ibinayad

Hinihingi namin sa aming mga visa sponsor at recruitment agency ang mga sumusunod: 

 1. Akuin ang responsibilidad sa kagalingan at kaligtasan ng mga manggagawang J-1;
 2. Malinaw at napapanahong komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa amin, sa halip na kami ay pabayaan;
 3. Siguraduhin sa amin ang pagsisimulang muli o pagpapalawig ng aming mga program;
 4. Buong pagsasauli ng aming mga program fee, at lahat ng mga miscellaneous fee at magbigay ng mga resibo sa lahat ng mga kabayaran, kung ang programa ay nakumpleto o biglang natapos;
 5. Magbigay ng kabayaran sa pinsala;
 6. Bayaran ang kabuoang halaga na nakasaad sa aming mga kontrata; at
 7. Itigil ang pang-haharass sa mga manggagawang J-1 at sa aming mga kamaganak sa Pilipinas para sa mga kabayaran. 

Panghuli, nananawagan kami sa gobyerno ng Estados Unidos na: 

 1. Magbigay ng tulong sa mga manggagawang J-1 na nabiktima at inabuso dahil sa diskriminasyon; at
 2. Protektahan ang mga manggagawang J-1 sa panahon ng sakuna at mga kagipitan tulad ng pandemyang COVID-19. 

— J-1 Workers’ Network